Walking for a better world!

Milieu charter

100km Dodentocht® & het milieu

De cel milieu in de Doto – groep.

De term MEP (of groene kikkers) is bij iedereen die bij de Dodentocht® betrokken is een vast begrip geworden.  De Milieu Educatieve Ploeg probeert zoveel mogelijk milieuvriendelijke initiatieven te nemen binnen de 100km Dodentocht®– organisatie.  Het doel is de afvalberg die met een massa-evenement zoals Dodentocht®gepaard gaat, te verkleinen en het toch nog resterende afval zo goed mogelijk te verwerken.  Door de ervaringen van de laatste werkjaren te combineren met nieuwe initiatieven wil de ploeg de 100km Dodentocht®nog ‘groener’ maken.

Waarom een milieuplan?

Binnen de wandelsport staat een groene en rustige wandelomgeving centraal.  Het past daarom ook volledig binnen de filosofie van de Dodentocht® – organisatie om mee te werken aan een gezond en rein milieu.  We zijn van oordeel dat een grote organisatie als Dodentocht® een voortrekkersrol moet spelen op dit vlak en een voorbeeld moet zijn voor andere evenementen – organisaties uit de streek.

Wat gaan we doen?

1. Een charter met de sponsors.

In samenwerking met het gemeentebestuur hebben we voor de sponsors een charter opgesteld.  Dit milieucharter is een overeenkomst op vrijwillige basis tussen, 100km Dodentocht®, de sponsor en de gemeente Bornem.  Enerzijds willen we met dit charter de sponsors laten weten dat we ons voor een rein milieu inzetten en anderzijds vragen we dan een inspanning om hieraan deel te nemen door zelden actief mee te werken aan afvalpreventie.

Zie bijlage 1:milieucharter voor de sponsor

2. Preventie.

Belangrijk is het om de afvalberg zo veel mogelijk te verkleinen.  Dit moet zowel door de organisatie als door de verschillende sponsors gerealiseerd worden.  Het verdient daarom een bijzondere vermelding dat de sponsors wordt gevraagd om het milieucharter ter harte te nemen.  Het opvallendste initiatief van de Dodentocht® organisatie in de strijd tegen het afval, is het gebruik van herbruikbare bekers in de centrale tent op het kerkplein.  Omwille van organisatorische redenen worden de wandelaars in de verschillende controleposten nog steeds bevoorraad met dranken in ‘wegwerp’ –bekers.

Na ons licht op te steken bij de organisatoren van “Open Tropen”, die reeds een aantal jaren ervaring hebben met het gebruik van herbruikbare bekers, heeft het Dodentocht® – comité beslist om ook dit soort drinkbekers te gebruiken in de toekomst.  Deze bekers worden enkel gebruikt in de tent op het Kardinaal Cardijnplein gedurende de hele feestweek.  Het systeem is eenvoudig en spaart zonder twijfel een hele hoop afval uit (60.000 wegwerpbekers).

Je gaat de tent binnen.  Wil je een eerste keer drinken, koop je een drinkbekerjeton (1,25 €) en een aantal drankbonnetjes.  En drinkbeker-jeton samen met een drankbonnetje, geeft je aan de bar een gevulde beker.  Wil je een tweede keer drinken, geef je de gebruikte beker weerom samen met een drankbonnetje af aan de bar.  Je krijgt dan opnieuw een consumptie in een gespoelde beker.  Heb je geen zin om je drinkbeker bij te houden dan ruil je hem gewoon in voor een drinkbeker – jeton.  Dit doe je in één van de omruilpunten.  Verlaat je de tent, kan je de beker of jeton terug inruilen voor het aankoopbedrag (1,25 €).

Schematisch overzicht: zie bijlage 2

3. Afvalinzameling en afvalverwerking.

Zowel langs het wandelsparcours als tijdens de festiviteiten in het centrum van Bornem doen we ons uiterste best om geen afval achter te laten.  Om afvalverwerking een kans te geven is het noodzakelijk om dit afval selectief in te zamelen.  Dit vraagt natuurlijk de medewerking van alle toeschouwers en deelnemers.  Daarom zullen we het afval in verschillende fracties onderverdelen: blik, papier en restafval.  Op de posten waar blikjes worden verdeeld zullen deze selectief verzameld worden.  Duidelijke signalisatie zal de toeschouwer een handje helpen.

Langs het parcours worden op de knelpunten extra vuilniszakken voorzien.  Op ongeveer 1 km na elke post is er de mogelijkheid om afval weg te werpen.  We vragen dan ook uitdrukkelijk aan de wandelaars om het afval in de daartoe bestemde vuilnistonnen of –zakken weg te werpen.  Vanaf dit jaar zullen de medewerkers van de verschillende controleposten het parcours mee helpen opruimen.  Zo proberen we het volledige parcours rein te houden!

 

MILIEUCHARTER voor de SPONSOR

Het milieucharter is de uiting van een vrijwillig engagement, een wilsbepaling, waarbij de ondertekenaar zich uitspreekt om een aantal welbepaalde ideeën opdrachten en richtlijnen te volgen, uit te voeren en zelf actief uit te dragen.

Voordelen voor de sponsor.

Dit charter heeft zeker niet tot doel de promotie – acties aan de sponsors in te krimpen op de sponsors tot extra uitgaven te dwingen.  Het is daarentegen de bedoeling om bij het plannen van een marketingcampagne rekening te houden met de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en dus ook voor het publiek.

Welke voordelen?

Imago – opbouw: De milieuproblematiek krijgt vandaag zeer veel aandacht.  Door het ondertekenen van dit charter profileert u zich als een geëngageerd, milieubewust sponsor.  De publieke opinie is hier erg gevoelig voor!

Voorlopersfunctie:  het milieubewustzijn groeit nog steeds.  Daarom zullen aangepaste campagnes in de toekomst noodzakelijk worden. U krijgt de kans om creatief uit de hoek te komen en uw eigen geprefereerde maatregelen uit te werken.  Deze campagne is ook voor u een investering in de toekomst.

Bekendmaking: Dodentocht® helpt dit engagement bekend te maken.  Via de uitgebreide media-aandacht zal het grote publiek op de hoogte worden gebracht van uw medewerking.

Waarom een charter?

De wandelsport gaat had in hand met een mooi natuurlijk kader.  De link naar een gedegen afvalbeleid is dan ook makkelijk te leggen.  We willen de milieuoverlast voor de omwonenden (Bornem – centrum en parcours) zo veel mogelijk beperken.  Verder vinden we dat elke organisatie die zichzelf respecteert niet blind mag zijn voor de milieuproblematiek.  Daarom wil de 100km Dodentocht® mensen milieubewust maken en tot voorbeeld dienen.
Inhoud van het charter.

Ondertekende sponsors verklaren zich akkoord met volgende bepalingen en zijn bereid om mee te werken een een “afvalarme” 100km Dodentocht®

De sponsor is bereid om bij de voorbereiding van de sponsoracties voor de 100km Dodentocht® rekening te houden met de directe en indirecte complicaties op het gebied van afval met als doel het afval zo veel mogelijk te beperken.

De functionaliteit van promotiemateriaal evalueren.

VB: drukwerk beperken, nuttige Samples en geen wegwerp – gadgets.

De sponsor is bereid om bij de aanmaak van promotiemateriaal gebruik te maken van milieuverantwoorde grondstoffen om een zo klein mogelijk belasting van het milieu te verkrijgen.

Vb.: drukwerk op kringlooppapier of chloorvrijgebleekt papier.

Vb.: gebruik maken van recycleerbare plastic.

De sponsor en organisator zijn bereid om bij de communicatie wat betreft de 100 km dodentocht het publiek te informeren over de acties die zij zullen ondernemen om dit charter uit te voeren.

Vb.: info over milieu-acties doorgeven d.m.v.boardings.

De sponsors en zijn medewerkers zijn bereid de consument de kans te bieden om mee te werken aan dit afvalplan en stelt daarvoor ook alle nodige middelen te beschikking.

Vb.: ter beschikking stellen van voldoende vuilnisbakken.

Vb.: duidelijk aangeven hoe en op welke plaats het afval mag gedeponeed worden

De sponsor is bereid om bij afbouw van zijn stand de standplaats en de onmiddelijke omgeving proper achter te laten.  Zij nemen in dit verband kennis van het politiereglement in het algemeen en in het bijzonder het artikel i.v.m. afval op standplaatsen en evenementen.  De sponsor is bereid om de richtlijnen van de Dodentocht® – organisatie wat betreft het afvalbeheer ter gelegenheid van de 100km Dodentocht®  te volgen.